12 lipca 2017, 13:45
PUNO -wielka tradycja i wielkie wyzwania…

W środę, 28 czerwca, miało miejsce szczególne posiedzenie Senatu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie PUNO, na którym odbyły się wybory Rektora nowej kadencji Uniwersytetu, bowiem zakończyła się sześcioletnia kadencja rektorska Prof. Haliny Taborskiej. Był to moment szczególny dla samej instytucji PUNO, jak i dla jej akademickiej wspólnoty. Należąc od wielu lat do społeczności akademickiej PUNO, czuję się , podobnie, jak inni jej członkowie, ogromnie zidentyfikowana z tą nieprzeciętną Uczelnią i jej przyszłością. Dlatego wybory nowego Rektora były dla mnie i moich uczelnianych kolegów ważnym wydarzeniem akademickim. To szczególny moment, by powracać do tradycji Uniwersytetu i u progu nowych wyzwań postrzegać w niej wielką inspirację i pomosty dla przyszłości tej Uczelni.

Scenariusze dziejów kształtowały zmienność losowych uwikłań Polaków w historię i teraźniejszość. Polski Uniwersytet na Obczyźnie zapisał w swych naukowych dokonaniach ten los. Autorami zapisów byli nierzadko świadkowie tych dziejów i zarazem wielcy intelektualiści. Dzisiaj stopniowo wygasają ich głosy, PUNO zaś niezmiennie kontynuuje misję utrwalania w naukowej i kulturowej formie ciągle żywych wątków tradycji historycznej. Od 2004 roku, który wyznaczył nową cezurę czasową, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, rozpoczął się czas wyjazdowej ekspansji Polaków za granicę , w tym także do Wielkiej Brytanii. I tak nowy scenariusz współczesnych wydarzeń zrodził nowe wyzwania naukowe i dydaktyczne, które na poziomie wysokich , uniwersyteckich standardów realizuje i chce nadal realizować PUNO. Koncentrują się one dzisiaj wokół fundamentalnie ważnego problemu, którym jest nowe oblicze polskości poza granicami Kraju. Tworzy się ono i utrwala za sprawą polskiej emigracji. Tradycja PUNO definiowała i weryfikowała polskość w jej bogactwie duchowości i dziejów polskiej tożsamości po to, by dzisiaj biorąc pod uwagę przeobrażenia cywilizacyjno-kulturowe, zmiany polityczne , presję mechanizmów rynkowych, próbować, jako mały Uniwersytet o wielkim potencjale wiedzy i niespożytej efektywności dydaktycznej, podejmować dla nauki i kultury atrakcyjne poznawczo wątki, odnoszące się do nowych wyzwań dla polskości właśnie i rozwoju różnych, nieznanych dotąd jej oblicz. To wyzwanie realizuje PUNO, a od sześciu lat podejmowała je niezwykle aktywnie, z ogromnym zaangażowaniem i skutecznością działań JM Rektor PUNO prof. Halina Taborska. To dzięki niej w strukturze PUNO znalazły się nowe jednostki naukowo dydaktyczne, nowe instytuty i zakłady, podejmujące nowoczesne problemy badawcze. To niewątpliwie rektor Halina Taborska otworzyła szansę dla młodych Polaków na Wyspach, którym stworzyła możliwość uczestniczenia w seminariach doktorskich, wieńczonych uzyskiwaniem stopni doktora nauk w polskich uczelniach. Naukowe konferencje, cykle wykładowe z Kursem Kultury Polskiej, warsztaty literackie, różnorodne tematycznie seminaria, włącznie z tym pod nazwą „Twentieth Century Polish History Seminar”, ustanowionym na wniosek prof. Michaela Fleminga i prowadzonym w języku angielskim, to tylko niektóre, wymienione tutaj fragmentarycznie oblicza współczesnej akademickości PUNO. Zasług tych dla polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii , można by wymieniać wiele. Nie sposób nie wspomnieć dzisiaj o wielkim sukcesie , jakim stało się w 2016 roku uznanie PUNO przez Unię Europejską „za akademicki ośrodek badawczy ze wszystkimi prawami uniwersyteckimi”. Fakt ten na pewno rokuje możliwość dalszego rozwoju ważnych, akademickich standardów PUNO. Sama Rektor w swym zwieńczającym jej kadencję wystąpieniu za osiągnięcia PUNO uznała: „utrzymanie samodzielności i niezależności PUNO, wzmocnienie wizerunku PUNO jako Uczelni wszystkich Polaków, a jednocześnie darzącej szczególna uwagą potrzeby intelektualne i zawodowe młodego, poakcesyjnego pokolenia przebywającego w Wielkiej Brytanii”. Chcąc kreować przyszłość PUNO i podejmować nowe jej wyzwania, trudno nie doceniać w sześcioletniej przeszłości wielkich osiągnięć Uniwersytetu.

I tak wybory nowego rektora PUNO, stając się wielkim wyzwaniem dla przyszłości odbywały się w klimacie wielkiego uznania dla przeszłych dokonań Uniwersytetu. Wybory te wygrał prof. dr Tomasz Kaźmierski, od wielu lat wykładowca i naukowiec związany z dziedziną nauk elektronicznych na University of Southampton. Tym razem nastąpił piękny i coraz bardziej potrzebny mariaż nauk technicznych z humanistycznymi i społecznymi, w którym humanizm myśli konkretyzować się może w niezbędnej dzisiaj precyzji nauk ścisłych. W swym expose Rektor elekt, prof. Tomasz Kaźmierski nawiązał do polskich , akademickich tradycji, sytuując w nich Polski Uniwersytet na Obczyźnie, jego dzieje i wielki dorobek naukowy, zapisujący przez dziesięciolecia trwały ślad polskiej, niezależnej myśli w świecie nauki i kultury. Znakomicie zorientowany w przeszłości i niegasnącym przez dziesięciolecia naukowym i kulturowym potencjale tej niezwykłej Uczelni, jaką jest PUNO, przywołał przykłady prowadzonych obecnie ponad 30 projektów badawczych , przypomniał też o uczestnictwie w szczególnym projekcie badawczym TICASS, finansowanym przez Komisje Europejską i przygotowywanym wniosku o kolejny grant. W obliczu wielkiej migracji Polaków do Wielkiej Brytanii po 2004 roku, „kadra PUNO z poświęceniem i zaangażowaniem podejmuje wysiłki w celu zapewnienia osiedlającym się tu Polakom, możliwości kształcenia i zdobywania kwalifikacji” – powiedział prof. Kaźmierski i zadeklarował : „jeśli zostanę wybrany , będę wspierał gorąco te działania, bo los polskiej młodzieży , żyjącej poza granicami Kraju, leży mi bardzo na sercu”. Rektor elekt wspomniał także o randze dydaktyki na szczeblu podyplomowym , jak i wspomaganiu nauczania języka polskiego przy współpracy z różnymi ośrodkami akademickimi i polonijnymi. Potwierdził także kontynuację współpracy z krajowymi uczelniami, zabiegając też o nowe umowy. I tak nowo wybrany Rektor PUNO, prof. dr Tomasz Kaźmierski, mówiąc z wielkim uznaniem o tradycji PUNO i stworzonym dzięki niej potencjale naukowo- kulturowym, czytelnie i pięknie zarazem przedstawił priorytety nowych wyzwań, które podejmie w najbliższej kadencji rektorskiej. Będziemy je wspierać z wiarą i nadzieją…

Przeczytaj też

Udostępnij

About Author

admin

komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *